A-pic
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego "La-Decor.pl"

Niniejszy regulamin został sporządzony z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i z zamiarem partnerskiego traktowania Klientów sklepu. Jeśli jednakże mieliby Państwo uwagi do jego treści, prosimy o ich przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w § 1 ust. 3.

 

 

§ 1
Definicje

Jeżeli w treści Regulaminu Sklepu Internetowego la-decor.pl nie postanowiono inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:

 

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu la-decor.pl
 2. Sklep – sklep internetowy la-decor.pl Znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.la-decor.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca – Wojciech Rokowski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą ROK-MAR Wojciech Rokowski z siedzibą ul. Skornicka 21, 34-120 Andrychów - Zagórnik, NIP 5511752867, REGON: 120006018
  adres poczty elektronicznej: markowy_kamiendekoracyjny@opoczta.pl
  numer telefonu: 697 376 836
 4. Produkt(y) – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu.
 5. Kupujący – osoba:
  1) zainteresowana produktami znajdującymi się w ofercie Sklepu,
  2) składająca zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu,
  3) składająca reklamację zamówionego uprzednio produktu.
 6. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Zamówienie – złożona Sprzedawcy przez Kupującego oferta zakupu Produktu (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 8. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Sprzedawcy zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Kupujących.
 9. Konto – założone przez Kupującego indywidualne konto w Sklepie, w którym Kupujący podaje swoje oznaczenie (login), ustala hasło zabezpieczające dostęp do Konta oraz wskazuje swoje dane teleadresowe, a następnie potwierdza wskazane wyżej dane poprzez potwierdzenie otrzymania wiadomości email od Sprzedawcy pod wskazany przez niego adres email. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Konta lub poprzez wskazanie danych teleadresowych podczas procedury składania Zamówienia.
 10. Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
 11. Newsletter - biuletyn o charakterze informacyjnym prowadzony w formie elektronicznej przez Sprzedawcę.

§ 2
Informacje ogólne

 1. Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 2. Kupującym może być wyłącznie:
  1) Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2) Osoba prawna,
  3) Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 3. Zamówienia są realizowane przez Sprzedawcę wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

§ 3
Procedura składania Zamówień

 1. Kupujący składa Zamówienia za pośrednictwem Konta (potwierdzając podczas składania Zamówienia dane wskazane w ust. 3 pkt. 5) lub poprzez jednorazowe wskazanie swoich danych podczas składania Zamówienia.
 2. Kupujący, w przypadku zakończenia poszukiwania Produktów, za pomocą zakładki „Koszyk” otwiera formularz "Koszyk", w którym dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Produktów i zestawienia należnych płatności a następnie przy pomocy przycisku "przejdź do kasy" przechodzi do zakładki "Realizacja zamówienia".
 3. W zakładce "Realizacja zamówienia" Kupujący:
  1) Wskazuje sposób dostawy, akceptując ewentualne koszty wybranego sposobu
  2) Wybiera sposób płatności, akceptując ewentualne koszty wybranego sposobu
  3) Wskazuje Kraj dostawy,
  4) Wskazuje (lub potwierdza) swoje dane, w tym adres dostawy,
  5) Akceptuje postanowienia Regulaminu.
 4. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Zamawiam i płacę” Kupujący składa Zamówienie, na potwierdzenie czego wyświetla się informacja wskazująca, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone a dane do wykonania płatności zostały przesłane pocztą elektroniczną na adres podany przez Kupującego. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Sprzedawcą oferty zawarcia umowy złożonej przez Kupującego) wraz z potwierdzeniem ceny, danymi do wykonania płatności oraz przewidywanym terminem dostawy Produktu do Kupującego obliczonym zgodnie z § 5.

§ 4
Warunki realizacji Zamówienia

 

 1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Kupujący ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca informuje Kupującego, że celem korzystania ze Sklepu musi on posiadać:
  1. System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS
  2. aktywne konto poczty email
  3. artę graficzna obsługująca rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px
  4. następujące przeglądarki Internetowe: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5
  5. zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player, włączoną obsługą javascript
 4. Sprzedawca oświadcza, że nie stosuje się do kodeksu dobrych praktyk, gdyż taki nie funkcjonuje oficjalnie w jego branży. Sprzedawca wszystkie czynności podejmuje z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
 5. Kupujący, ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący sposób:
  1. potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail
  2. niniejszy regulaminu w wersji pdf do pobrania pod adresem http://www.la-decor.pl/regulamin.pdf oraz w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1, który zostanie także wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 4.

 

§ 5
Terminy realizacji Zamówienia

 

 1. Sprzedawca oświadcza, że czas realizacji Zamówienia wynosi standardowo 1-7 dni, jeżeli termin realizacji nie zostanie ściślej wskazany podczas składania Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuję nie później niż w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 3. Sprzedawca oświadcza i jednocześnie zastrzega sobie, iż czas realizacji Zamówienia w przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, następuje w terminie do 4 tygodni. Przy czym takowe zamówienie jest realizowane niezwłocznie w pierwszej kolejności przed późniejszymi.
 4. Zamówienia dotyczące wszelkich produktów Zewnętrznych-Elewacyjnych, produkowanych na bazie betonu białego, w tym Kamieni Dekoracyjnych, Cegieł, Paneli 3D oraz Betonów Architektonicznych, itp. do zastosowań "na zewnątrz" - realizowane są tylko i wyłącznie indywidualnie na tzw. "Zamówienie". Czas oczekiwania jest określanych na podstawie danych zebranych przy złożeniu zamówienia przez Kupującego - w terminie do 7 dniu po złożeniu zamówienia, Sprzedawca informuje Kupującego o przybliżonym terminie realizacji złożonego zamówienia.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do rezygnacji z realizacji każdego zamówienia, zarówno z przyczyn niezależnych, jak i zależnych, m.in. zbyt dużej ilości przyjętych zamówień do realizacji w danym czasie, przy czym przedmiotowa rezygnacja może odbyć się na każdym etapie jego zaawansowania.

 

§ 6
Sposób płatności

 

 1. Dane niezbędne do dokonania przelewu oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy Kupujący otrzyma po złożeniu Zamówienia i zatwierdzeniu go w zakładce podsumowania zamówienia przyciskiem "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" oraz na adres e-mail, podany przez siebie w procesie składania Zamówienia.
 2. Za Zamówione Produkty można zapłacić: 1) Przelewem w terminie 7 dni od zawarcia Umowy 2) Przelewem za pośrednictwem „Przelewy24.pl” w terminie 7 dni od zawarcia Umowy 3) Gotówką - osobiście

 

§ 7
Promocje

Sprzedawca na podstawie odrębnych Regulaminów jest uprawniony wprowadzać okresowe akcje promocyjne obejmujące Produkty znajdujące się w jego asortymencie.

§ 8
Dostawa Produktów

 

 1. Dostawa Zamówienia będzie następować na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innych operatorów pocztowych lub kurierskich – koszt dostawy jest wskazany podczas składania Zamówienia przez Kupującego i wynika z cenników podmiotów świadczących te usługi, a Sprzedawca nie obciąża Kupującego dodatkowymi opłatami z tego tytułu.
 2. Niezależnie od wybranego sposobu dostawy Zamówienia, Sprzedawca drogą wiadomości wysłanej na adres email Kupującego - informuje Kupującego o planowanym terminie dostawy Zamówienia w ciągu 24h od zmiany statusu Zamówienia na „wysłane”.
 3. Koszt dostawy oraz ewentualne inne składniki ceny zostaną wskazane Kupującemu przed złożeniem przez niego Zamówienia.

 

§ 9
Biuro Obsługi Klienta

 

 1. Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Sprzedawcy wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Kupujących Zamówienia.
 2. Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Kupującym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe: a) Kontakt pocztowy pod adresem: ul. Mieczykowa 22/2, 30-389 Kraków, Polska b) Kontakt telefoniczny pod numerem: 604 454 529 c) Kontakt za pośrednictwem poczty email: markowy_kamiendekoracyjny@opoczta.pl

 

§ 10
Zwrot Produktów

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, informuje natomiast o znanych mu gwarancjach udzielonych dla produktów przez producentów.
 3. Wyłącznie Konsument, na podstawie art. 27 Ustawy, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy w terminie 14 dni licząc od wydania Produktów, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem, wg następującego wzoru: - Adresat - Ja (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (wskazanie Produktów) - Data zawarcia odbioru Produktów: - Imię i nazwisko konsumenta(-ów): - Adres konsumenta(-ów): - Podpis konsumenta(-ów): - Data:
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór wskazano w ust. 3, lub wg wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, na formularzu udostępnianym przez Sprzedawcę lub w innej formie zgodnej z Ustawą.
 6. Konsument jest zobowiązany zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił on od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 7. Sprzedawca, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi. Jeżeli jednakże Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Ustawy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej formie.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone zanim Sprzedawca przyjął Zamówienie sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać.
 11. Konsument odsyła Produkty na własny koszt, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 11
Reklamacje – postanowienia ogólne

 

 1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta. 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §10 przedmiotowego Regulaminu. Informacja o platformie ODR: Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 12
Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących będących Konsumentami na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i następnych za wady fizyczne i prawne Produktów.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) wobec Kupujących niebędących Konsumentami.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 4. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust.
 7. 7. W terminach określonych w ust.5 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 8. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 9. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 

§ 13
Newsletter

 

 1. Kupujący jest uprawniony do bezpłatnego otrzymywania Newslettera.
 2. Kupujący może zapisać się do otrzymywania Newslettera przy rejestracji Konta lub przy składaniu Zamówienia zaznaczając, że: "Wyrażam zgodę, aby na podany adres e-mail były wysyłane informacje o nowościach i promocjach w sklepie."
 3. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest dobrowolne wyrażenia zgody przez Kupującego wraz z podaniem adresu email, pod który Newsletter ma być przekazywany oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
 4. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera w ten sposób, że: 1) prześle pod adres email: markowy_kamiendekoracyjny@opoczta.pl prośbę o usunięcie z listy Newslettera, 2) lub w dowolnej otrzymanej wiadomości Newsletter kursorem wybierze opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera zaznaczając odpowiedni automatyczny link do strony Internetowej Sprzedawcy.

 

§ 14
Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w zbiorze Sprzedawcy, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Kupującego.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Wojciech Rokowski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod firmą Wojciech Rokowski ROK-MAR z siedzibą ul. Skornicka 21, 34-120 Andrychów.
 3. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na zasadach wskazanych w polityce prywatności.
 4. Polityka prywatności znajduje się pod adresem http://www.la-decor.pl

   

  § 15
  Zastrzeżenia prawne

  Kupujący, podejmując czynności związane z Zamówieniem, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając danych nieprawdziwych lub bezprawnych.

 

§ 16
Postanowienia końcowe

 

 1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem http://www.la-decor.pl /regulamin.html, w tym w formacie PDF, Sprzedawca umożliwia jego pobranie w tym formacie.
 2. Konsument posiada zwłaszcza następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. 2) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 3. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.
 6. Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Kupujących pod wskazany przez nich adres email, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Kupujących Zamówieniami, przez wejściem w życie zmian w Regulaminie.

 

The choice of the company's products for decoration is such a good choice of customers as the choice of BestPayoutOnlineCasino for playing games by well-known gamblers. The products are able to satisfy all tastes and wishes of buyers who want to create an original decor at home or at work.